Pöyry yrityksenä > Hallinnointiperiaatteet

Hallinnointiperiaatteet

Pöyryn hallinnointiperiaatteet perustuvat Suomen lakiin, emoyhtiö Pöyry Oyj:n ("yhtiö" tai "Pöyry") yhtiöjärjestykseen, Suomen listayhtiöiden hal­linnointikoodiin sekä Suomen Finanssivalvonnan ja NASDAQ OMX Helsinki Oy:n sääntöihin ja määräyksiin. Yhtiö on listattuna NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

Yhtiö noudattaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Listayhtiöiden hallinnointikoodi on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen internet-sivuilla www.cgfinland.fi.

Yhtiön konsernitilinpäätös ja osavuosikatsaukset laaditaan EU:n tilinpäätöskysymysten sääntelykomitean hyväksymien kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) sekä sovellettavien lakien, sääntöjen ja määräysten mukaisesti.

Vastuu yhtiön valvonnasta ja hallinnosta on jaettu yhtiökokouksessa edustettuina olevien osakkeenomistajien, hallituksen ja sen kahden valiokunnan sekä toimitusjohtajan ja hänen apunaan toimivan konsernin johtoryhmän kesken.